Przejdź do treści

REGULAMIN z dnia 02.01.2015

I. Definicje

 

 1. Za każdym razem kiedy w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

Organizator: Think&Grow sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rodzinna 9/7, 53-029 Wrocław, wpisaną do Rejestruj Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000541445, posiadającej NIP 8992760697, z którą kontaktować się można za pomocą adresu email:biuro@huminiecki.pl;   reprezentowaną przez Przemysława Huminieckiego.

Usługa: zamówione wybrane szkolenie z kalendarza szkoleń na stronie www.huminiecki.pl/kalendarz lub inne usługi zawarte na Stronie internetowej związane z działalnością szkoleniową firmy oraz proponowane podczas szkoleń i wystąpień.

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Usługę.

Konsument: szczególna forma Klienta – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w oparciu o treść ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827)

Strona internetowa: www.goldentrainers.pl, www.huminiecki.pl, www.sprzedajacysprzedawca.pl,www.odysejasukcesu.pl, www.goaldesign.pl.

Formularz: formularz dostępny na Stronie internetowej podczas zakupu Usługi lub oferowany podczas szkolenia lub innych wystąpień. Formularz to również formularz internetowy udostępniany przez Płatności internetowe Transferuj.pl.

Umowa: – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług.

Zamówienie: wypełnienie Formularza zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty ceny za Usługę.

II. Oświadczenia

 

 1. Zakupując Usługę za pośrednictwem Strony internetowej Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej Klienta i Organizatora.
 2. Przed zakupem Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient powinien zwrócić się do Organizatora w celu ich wyjaśnienia.

III. Warunki płatności i rabaty

 

 1. Prawo do uczestnictwa w Usługach Organizatora mają tylko osoby, które zgłoszą się i uiszczą opłatę zgodnie z cenami na Stronie internetowej lub obowiązującą promocją potwierdzoną Formularzem.
 2. Opłaty można uiścić:
  1. Na Stronie internetowej
  2. Za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl lub Evenea.pl
  3. Poprzez Stronę internetową umożliwiającą zakup na raty
  4. Kartą płatniczą lub gotówką
  5. Poprzez przelew na konto Organizatora
 3. Opłata za Usługi dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń i coachingów plus opisanych na Stronie internetowej materiałów oraz przerw kawowych.
 4. Klient może otrzymać specjalny rabat na Usługi oferowany podczas szkoleń lub wystąpień.
 5. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (podmiot zwolniony z podatku VAT ).
 6. Klienci dokonujący zakupu Usług Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany w Formularzu przy zakupie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

IV. Uczestnictwo w Usługach

 

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientom podczas wykonywanych Usług przez Organizatora są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.
 2. Organizator bez jej pisemnej zgody, zabrania nagrywania oraz innych form rejestracji Usług.
 3. Organizator i osoby przez organizatora wskazane mogą poprosić Klienta o opuszczenie miejsca wykonywanej Usługi, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Klienta, w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Klientów słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wykonywanej Usługi i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Usługi i oddziałuje negatywnie na proces wykonywanej Usługi całej grupy. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot pieniędzy za Usługę, potrąconych o wartość częściowego udziału w Usłudze. Kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości Usługi i czasu, w którym Klient brał w nim udział.
 4. Organizator zastrzega sobie jednak, że jeżeli Klient znacząco obniżył wartość przeprowadzanej Usługi dla innych Klientów uczestniczących w procesie jej realizacji to całkowitego zatrzymania uiszczonej opłaty za Usługę.
 5. Zakup Usług może być dokonywany przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

V. Odstąpienia, rezygnacje, zmiana terminu

 

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze pisemnej na adres e-mail:biuro@huminiecki.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, umieszczony pod Regulaminem. Informacje odnośnie prawa Konsumenta dotyczącego korzystania z odstąpienia zawarte są w załączniku nr 2 do Regulaminu i zamieszczone są pod Regulaminem.
 3. Jeżeli po dokonaniu opłaty za Usługi okaże się, że Klient nie może wziąć udziału lub chce zrezygnować z realizacji Usługi i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, Klient może przeznaczyć wpłacone środki na inną Usługę o tej samej wartości lub jeżeli wartość jest większa zaliczyć to na poczet ceny Usługi o wyższej wartości. Wybór innej Usługi lub terminu może nastąpić tylko na drodze wzajemnych ustaleń Klienta i Organizatora. W takim przypadku Klient ma możliwość wykorzystania tych środków w ciągu 12 miesięcy.
 4. W wyjątkowych przypadkach Klient może otrzymać zwrot pieniędzy jeżeli poinformuje Organizatora o fakcie odstąpienia od wybranej Usługi na 30 dni przed planowanym terminem odbycia się Usługi i za zgodą Organizatora. W takim przypadku Klient może otrzymać kwotę uiszczoną po odjęciu odstępnego w wysokości 10% nie mniej jednak niż 50 zł i nie więcej niż 100 zł. Kwota odstępnego może być wykorzystana do zaliczenia na poczet innej Usługi, która zostanie nabyta w przeciągu 6 miesięcy od takiego odstąpienia.
 5. W przypadku odwołania Usługi, Organizator zaproponuje Klientowi inny termin wykonania. Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Usługę.

VI. Reklamacje

 

 1. W przypadku, gdy Klient uważa, że sposób realizacji Usługi nie jest zgodny z umową lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji na adres:biuro@huminiecki.pl. W reklamacji powinno się znaleźć:
  • imię i nazwisko,
  • dane szkolenia, którego dotyczy umowa,
  • opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. Przetwarzanie Danych

 1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na Stronie internetowej w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Usługi.
 2. Organizator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Organizator, wynikających z rozwiązanej Umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usługi.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizator w celu realizacji Usługi oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientami, a związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumenta, dla którego sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Organizatorem.